پایگاه تحقیقات جمعیتی هر مرکز بهداشتی درمانی زیر مجموعه آن مرکز می باشد بنابراین رئیس هر مرکز بهداشتی درمانی مسئولیت پایگاه را نیز به عهده دارد.

 

 

 

اصول اساسی حاکم بر پایگاه

 1. برخورد محترمانه، پاسخگو، مشتری محور و رعایت اخلاق و حقوق جمعیت تحت پوشش
 2. ارائه خدمات فعال و مطلوب از نظر فنی با هدف حفظ و ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها و ناهنجاری ها
 3. توانمند سازی جمعیت تحت پوشش به منظور پذیرش مسئولیت سلامت خود و خانواده
 4. اعتمادسازی از طریق ارتباطات توام با احترام توسط همه کارکنان مرکز
 5. داشتن حوصله و بردباری حتی در موارد تنش زا
 6. استفاده از هر فرصت برای شکل گیری ارتباط مناسب برای بهره مندی از خدمات مرکز
 7. پذیرش جمعیت تحت پوشش در محیط مناسب با حفظ حریم خصوصی
 8. پذیرش جمعیت تحت پوشش با وقت توافقی و با حداقل معطلی
 9. راهنمائی دلسوزانه برای استفاده از خدمات مرکز و ارجاعات خارج از مرکز
 10. حمایت از سلامت جمعیت تحت پوشش

 

مسئولیت های رئیس پایگاه:

 1. هماهنگی با مدیر اجرائی برنامه در مورد همه امور مربوط به پایگاه
 2. آموزش و نظارت مستمر بر پایبندی همه کارکنان مرکز به اصول اساسی حاکم بر پایگاه
 3. حمایت از فعالیت های پایگاه، کارکنان و کارکردهای آن
 4. نظارت بر حسن انجام کار در همه امور مربوط به پایگاه
 5. تامین و پیگیری همه نیازهای پایگاه
 6. نظارت بر عملکرد و حضور فیزیکی کارکنان پایگاه
 7. هماهنگ کننده کارکنان پایگاه با سایر بخش های مرکز
 8. تلاش در جهت گسترش و تعمیم فعالیت های پایگاه به کل جمعیت تحت پوشش مرکز
 9. مشاوره با مدیر اجرائی در مورد هرگونه تغییر مکان، تجهیزات، نیروی انسانی و فرایند ها در امور مرتبط با پایگاه
 10. جایگزینی کارشناس مامائی پایگاه در موارد مرخصی

 

وظایف کارشناس پژوهشی:

 1. کارشناس پژوهشی پایگاه دارای درجه کارشناسی مامائی یا بهداشت عمومی واجد شرایط است که توسط مدیر اجرائی انتخاب و پس از آموزش برای استقرار در پایگاه به رئیس مرکز بهداشتی درمانی معرفی می شود. کارشناسان از نظر اداری همانند سایر کارکنان مرکز زیر نظر رئیس مرکز فعالیت می کند، ولی فرایند کاری آنها بر اساس اهداف تعیین شده توسط نماینده مجریان طرح ابلاغ می شود. همه دستورالعمل های اجرائی همزمان به رئیس مرکز  و کارشناس پژوهشی ارسال می شود. کارشناس پژوهشی موظف است به طریقی که مدیر اجرائی تعیین می کند، گزارش روزانه از فعالیت های پایگاه را ارسال نمایند. مسئولیت نظارت بر فرایند حسن انجام کار به عهده رئیس مرکز می باشد.
 2. آشنائی و برقراری ارتباط صمیمی با همه کارکنان مرکز
 3. رسم نقشه و کروکی منطقه جمعیت تعریف شده و مشخص کردن کاربری اماکن
 4. جدا کردن پرونده های خانوار موجود و انتقال آنها به اطاق کارشناس پژوهشی
 5. مراجعه به درب منزل، معرفی خود و تکمیل فرم شماره 1 به منظور شناسائی جمعیت تعریف شده فاقد پرونده در مرکز با مساعدت رابطین سلامت
 6. آشنائی و برقراری ارتباط محترمانه با همه افراد جامعه تحت پوشش پایگاه
 7. شناسائی رابطین سلامت جدید از جمعیت تعریف شده
 8. ارائه شماره تلفن اختصاصی به جمعیت تعریف شده برای تماس های تلفنی
 9. دعوت از جمعیت تعریف شده برای دریافت خدمات ارائه شده در مرکز
 10. ارتباط مستمر با جمعیت تعریف شده (حداقل یک ارتباط در ماه) بصورت حضوری، تلفنی یا الکترونیکی
 11. تنظیم وقت توافقی برای پیشگیری از انتظار مراجعین از جمعیت تعریف شده
 12. معرفی همه خانوارهای تحت پوشش به کارشناس مامائی برای تشکیل پرونده 
 13. معرفی و همراهی جمعیت تعریف شده برای دریافت خدمات ارائه شده در مرکز
 14. راهنمائی جمعیت تعریف شده برای نیازهای سلامت در موارد ارجاع
 15. جمع آوری داده ها، ثبت در نرم افزار
 16. حفظ داده ها و اطلاعات خصوصی خانواده ها
 17.  در صورت عدم حضور کوتاه مدت کارشناس پژوهشی خدمات مراجعین توسط کارشناس مامائی انجام خواهد شد، ولی در موارد مرخصی میان مدت و طولانی همکار دیگری جایگزین خواهد شد.

اقدامات حفاظتی:

 1. کارشناس پژوهشی پایگاه موظف است از تجهیزات و مستندات پایگاه در ساعات اداری محافظت نموده و در هنگام خروج از پایگاه درب را قفل نماید. یکی از کلید ها نزد کارشناس پژوهشی و وجود کلید دوم تابع مقررات عمومی مرکز می باشد. کارکنان دیگر نباید به کلید پایگاه دسترسی داشته باشند، مگر در مواقع ضروری با مجوز رئیس مرکز بهداشتی درمانی.
 2. نرم افزار و کامپیوتر در پایگاه اختصاصی بوده و هیچ شخص دیگری نباید از کامپیوتر پایگاه استفاده نماید.

 

 وظایف کارشناس مامائی

کارشناس مامائی پایگاه از بین کارشناسان رسمی مامائی خوش برخورد و دلسوز انتخاب می شود. کارشناس مامائی منتخب خدمات بهداشت مادر و کودک را در اطاق اختصاصی بهداشت خانواده پایگاه ارائه می دهد. این کارشناس نباید هیچ مسئولیت دیگری در مرکز داشته باشد.

 1. کارشناس مامائی پایگاه همان وظایف مشابه کارشناس بهداشت خانواده و مامائی مرکز را به عهده دارد. با این تفاوت که کیفیت خدمات بالاتر است و با مساعدت کارشناس فنی هیچ خدمتی نباید حذف شده یا به تاخیر افتد.
 2. کارشناس مامائی اصول حاکم بر پایگاه را رعایت نموده و خانم های مراجعه کننده را تشویق می کند که با همسر خود مراجعه کنند.
 3. مراجعین تحت پوشش در هر بار مراجعه ابتدا به اطاق کارشناس پژوهشی مراجعه می نمایند و با همراهی کارشناس پژوهشی به اطاق بهداشت خانواده می آیند. در مواردی که کارشناس پژوهشی برای پیگیری خارج از مرکز یا در مرخصی می باشد، کارشناس مامائی راساً به ارائه خدمت می پردازد.
 4. تشکیل پرونده برای همه خانوار های جمعیت تحت پوشش.
 5. در ابتدای راه اندازی پایگاه همکار مامائی علاوه بر ارائه خدمات به جمعیت تعریف شده مراجعین قبلی خود را هم می پذیرد، ولی نباید پرونده جدیدی برای جمعیت غیر از جمعیت تعریف شده پایگاه تشکیل دهد. بتدریج با افزایش مراجعات پایگاه پرونده های سابق خود را به سایر همکاران مرکز واگذار می کند.
 6. فعلاً نظام ثبت پرونده و دفاتر و ارائه آمار همانند روال مرکز می باشد. ولی در آینده نزدیک بخشی از این فعالیت ها توسط کارشناس پرونده در نرم افزار ثبت خواهد شد.
 7. در مواردی که کارشناس مامائی پایگاه در مرخصی می باشد، همکار مناسب دیگری باید جایگزین شود. این همکار باید در اطاق بهداشت خانواده پایگاه مستقر شود.

 

 

 

 

فایل‌ها