×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای دو مجله علمی پژوهشی است. فصلنامه سلامت اجتماعی به زبان فارسی و فصلنامه SDH به زبان انگلیسی می باشد. این مجلات مقالات پژوهشگران داخل و خارج کشور را در حیطه موضوعی پزشکی اجتماعی، سلامت، پیشگیری از عوامل خطر و بیماری ها، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت را منتشر می کند.                                

                   

سلامت اجتماعی

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی

Indexing

Social Determinants of Health

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی

 

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای دو مجله علمی پژوهشی است. فصلنامه سلامت اجتماعی به زبان فارسی و فصلنامه SDH به زبان انگلیسی می باشد. این مجلات مقالات پژوهشگران داخل و خارج کشور را در حیطه موضوعی پزشکی اجتماعی، سلامت، پیشگیری از عوامل خطر و بیماری ها، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت را منتشر می کند.                                

                   

دو ماهنامه سلامت اجتماعی

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی

Indexing

Social Determinants of Health

دارای رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات علوم پزشکی

 

 

تنظیمات قالب